Dear Customers!

Terms and Conditions of Services
In order to ensure the safety and health of both you and our staff, as well as to continuously improve the quality of our services, we kindly ask you to familiarize yourself with the terms and conditions of cosmetic services before using our services.
Salon kosmetyczny Madame Chic - Aleksandra Antczak, mieści się przy al. Rzeczypospolitej 27, 02-972 Warszawa, tel. 663-586-553, NIP 834-178-19-94, e-mail: kontakt@madamechic.pl
Klienci salonu Madame Chic są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
Skorzystanie z oferty salonu Madame Chic oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
 • Salon Madame Chic świadczy usługi przy al. Rzeczpospolitej 27 w Warszawie w godzinach poniedziałek- piątek 10:00- 20:00 oraz w soboty 9:00-16:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Salon jest nieczynny. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych ( typu: brak prądu, wody, gazu)
 • Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.
 • Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.
 • Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 • W salonie Madame Chic mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
 • Pracownicy salonu kosmetycznego utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń.
 • W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.
 • Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączeni od świadczenia usług kosmetycznych do czasu wyleczenia.
 • Pracownicy salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.
 • W salonie mają zastosowanie tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia - Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.
 • Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik salonu porządkuje stanowisko pracy.
Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych. Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym). Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w odstępie 7-14 dniowym, które następują po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu. Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu. Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów. Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności salonu kosmetycznego Madame Chic za przeprowadzony zabieg. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej. Osoby niepełnoletnie w wieku 13 -18 lat mogą korzystać z oferty salonu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie. Salon kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w salonie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie. Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia salonu kosmetycznego. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.
Na terenie całego salonu kosmetycznego Madame Chic obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zwierząt na teren salonu kosmetycznego Madame Chic. W salonie kosmetycznym obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas wykonywanych zabiegów kosmetycznych. W trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego klientka czy klient ma zapewnioną wyłączność uwagi kosmetyczki wykonującej zabieg. Podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego zakazane jest wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych przez wykonującą zabieg kosmetyczkę. Jest to spowodowane koniecznością przerwania zabiegu i odejścia od klientki czy klienta. W tej sytuacji w możliwie jak najkrótszym czasie należy wykonać połączenie telefoniczne do dzwoniącej osoby. Podczas wykonywania zabiegu manicure dopuszcza się jedynie możliwość odebrania połączenia telefonicznego, ale tylko za zgodą klientki czy klienta, u którego jest wykonywany zabieg. Odebrane połączenie powinno trwać możliwie jak najkrócej, tylko w celu udzielenia niezbędnej informacji lub powiadomienia osoby dzwoniącej o późniejszym wykonaniu połączenia do osoby dzwoniącej, już po zakończeniu zabiegu.
Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta. Nasze promocje i rabaty nie łączą się. Za usługi świadczone w salonie Madame Chic płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą. Zakupione usługi i towary nie podlegają zwrotowi
Klientka lub Klient otrzymuje powiadomienie SMS o planowanym terminie wizyty. W przypadku braku potwierdzenia zarezerwowanego terminu (SMS lub telefonicznie) w dzień poprzedzający wizytę, rezerwacja zostaje anulowana. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu lub otrzymany sms na numer 663 586 553 . Nieskuteczne próby nie będą uznane. Klient, który dwukrotnie nie odwoła rezerwacji w terminie musi się liczyć z odmową kolejnych rezerwacji terminów zabiegów. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność wykonania zabiegu na jaki pozwoli czas. Poszczególne etapy zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony minimalny czas trwania. Za tak wykonany zabieg należy się cena w pełnej wysokości. W przypadku znacznego spóźnienia(powyżej 30min) Klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustalenie nowego terminu. W przypadku opóźnienia zabiegu z winy pracownika gabinetu, lub przedłużającej się wizyty poprzedzającego Klienta, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. Istnieje możliwość odwołania wizyty bez gwarancji zmiany zarezerwowanego terminu na inny dzień z powodu sytuacji losowej (np. awarii elektrycznej, nagłej absencji pracownika z powodu choroby).
Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu/kuponu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu/kuponu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.
 1. Regulamin sprzedaży Bonów Upominkowych (Voucher).
 • Kupony upominkowe sprzedawane są w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
 • Kupony upominkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży na dowolnie wybrany zabieg lub określoną kwotę.
 • Kupon można nabyć w salonie Madame Chic Al. Rzeczypospolitej 27, 02-972 Warszawa
 1. Regulamin korzystania z Bonów Upominkowych
 • Bon Upominkowy upoważnia do skorzystania z usług w salonie Madame Chic zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego kuponu.
 • Bony są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu (lub w wyjątkowych sytuacjach zgodnie z datą ważności wpisaną na bonie) - w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności bonów, ich w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
 • Bony można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 • Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty pod nr tel.: 663 586 553 . Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie bon upominkowy.
 • W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, bon upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.
 • Dopuszcza się możliwość przedłużenia bonu w cenie 50 zł/ osoba na okres 3 miesięcy.
 • Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne lub SMS. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika salonu lub otrzymany sms na numer 663 586 553
 • Bon nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
 • Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do bonu jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość bonu.
 • Płatności bonem nie można łączyć z promocjami i rabatami.
 • Bony imienne mogą być przeniesione na inną osobę.
 • Bony na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty Salonu.
 • W przypadku utraty lub zniszczenia bonu upominkowego, Salon nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 • Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy Regulamin. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
Regulamin sprzedaży pakietów zabiegowych
 1. Klient Madame Chic ma możliwość wykupienia pakietu zabiegów w atrakcyjnych cenach.
 2. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z recepcją pod numerem telefonu 663 586 553. W czasie rozmowy prosimy o poinformowanie recepcji, iż zabieg odbędzie się w ramach wcześniej wykupionego pakietu.
 3. Zabiegi z pakietów nie podlegają wymianie na inne.
 4. Pakiet może być przeniesiony na inna osobę, usługa zostanie wykonana osobie wskazanej przez wykupującego pakiet. Pakiet może być wykorzystany tylko przez jedną osobę.
 5. Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne lub SMS. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu, lub otrzymany sms na numer 663 586 553.
 6. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, wizyta w ramach pakietu uznana zostaje za zrealizowaną.
 7. Klientka czy klient, którzy dwukrotnie nie odwołają rezerwacji w terminie, nie będą mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie dzień przed planowanym zabiegiem, pod warunkiem wolnych terminów w gabinecie oraz po wpłacie zadatku w wysokości 50% wartości zabiegu. W przypadku dwukrotnego braku odwołania wcześniej zarezerwowanych zabiegów gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów- po wcześniejszym powiadomieniu drogą telefoniczną lun sms klienta. W takim przypadku konieczne jest telefoniczne potwierdzenie wcześniej dokonanej rezerwacji w dniu poprzedzającym umówiony zabieg. Dopuszczone jest wysłanie sms z zapytaniem, wtedy gabinet potwierdza rezerwację sms zwrotnym lub telefonicznie. Pakietów nie można łączyć z innymi promocjami i rabatami w salonie.
KARTA STAŁEGO KLIENTA
Regulamin
 1. Karta Stałego Klienta jest kartą imienną i może otrzymać ją każdy, kto skorzysta z zabiegów wykonywanych w Madame Chic.
 2. Karta Stałego Klienta uprawnia do 10% zniżki przy piątym zabiegu i 20 % zniżki przy dziesiątym zabiegu.
 3. Kartę należy okazywać na koniec każdej wizyty w Salonie Kosmetycznym.
 4. Karty nie można odsprzedać lub oddać innej osobie.
 5. Użytkownikiem karty jest osoba, której imię i nazwisko widnieje na karcie.
 6. Zniżki i promocje skierowane do posiadaczy karty, nie łączą się z innymi promocjami.
 7. Posiadacz karty ma prawo wyboru korzystniejszej dla niego formy zapłaty.
 8. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie w momencie pierwszego użycia karty.
 9. Karta Stałego Klienta jest ważna przez 8 miesięcy.
 10. Madame Chic zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie Karty Stałego Klienta.
Wszystkie osoby znajdujące się na terenie salonu Madame Chic są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
Klienci powinni zgłaszać reklamacje niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż w terminie 3 dni od daty wykonania zabiegu. W późniejszym terminie reklamacja nie będzie uwzględniana.
Wszelkie reklamacje należy składać na recepcji salonu osobiście w formie pisemnej. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika gabinetu sprzedaży usługi czy towaru).
Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie do 14 dni od daty wpływu reklamacji do salonu.
Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.
Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i salon kosmetyczny.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Informacja o przetwarzanych danych osobowych

Firma Madame Chic - Aleksandra Antczak przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej www.madamechic.pl
 1. Administrator danych osobowych
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Madame Chic - Aleksandra Antczak (dalej: „Administrator”).
  2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Rzeczypospolitej 27/68 02-972 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@madamechic.pl
 2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
  1. Dane osobowe uzyskane podczas składania oferty, zawarcia umowy, wykonania zgłoszeń serwisowych lub złożenia zamówień ,wyrażenia zgody marketingowej, wykorzystujemy w następujących celach:
  2. zawarcia i wykonania usługi/umowy - przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy;
  3. wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych: a) wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych; b) obsługa prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa;
  • przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
  1. wysyłanie treści marketingowych - przez czas istnienia zgody na otrzymywane treści marketingowych;
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  2. art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Komu przekazujemy dane osobowe
  1. Pani/Pana dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, którzy uczestniczą w wykonywaniu czynności takich jak: obsługa systemów teleinformatycznych, podwykonawcom wspierającym w wykonaniu otrzymanego zamówienia, podmiotom utrzymującym sieć telekomunikacyjną, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
 5. Państwa uprawnienia
  1. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. Jak również mają Państwo możliwość żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.
  3. Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:
   • kontakt pisemny: al. Rzeczypospolitej 27/68 02-972 Warszawa
   • kontakt e-mailowy: kontakt@madamechic.pl
 6. Prawo sprzeciwu
  1. Niezależnie od uprawnień określonych w IV. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  2. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.
 7. Skarga
  1. Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Ochrona danych osobowych
  1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z regulaminem świadczenia usług, umową oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Korzystanie z witryny i polityka cookies

obowiązuje od dnia 25 maja 2016 roku Zbieramy i wykorzystujemy informacje i dane o Tobie, jako użytkowniku strony internetowej www.madamechic.pl („Strona internetowa”), wyłącznie w celu informowania Cię o zakresie prowadzonej przez nas działalności, a także umożliwienia Ci zamawiania świadczonych przez nas usług i produktów przez formularz internetowy, e-mail oraz telefon. Poniżej znajdziesz informacje o rodzajach, sposobach zbierania i wykorzystywania otrzymywanych przez nas informacji o Tobie. Właścicielem Strony internetowej, a jednocześnie administratorem danych, jest firma Madame Chic.
Jako że prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych stanowi jeden z naszych priorytetów, zachowujemy najwyższą staranność o przetwarzanie wszystkich powierzonych nam przez Ciebie informacji i danych, w tym osobowych, zgodnie z ich przeznaczeniem, a także o ich ochronę zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Polski.
Korzystanie przez Ciebie ze Strony internetowej nie oznacza jednoczesnego udostępniania na naszą rzecz Twoich danych osobowych. Pozostaniesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Podczas Twojej wizyty na Stronie internetowej automatycznie zbierane są informacje tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki i systemu operacyjnego. Informacje te wykorzystywane są przez nas jedynie w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami albo do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Dodatkowo Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają zapamiętanie wybranych informacji o Tobie oraz o Twoich preferencjach. Pliki cookies to niewielkie informacje zapisywane przez serwer na Twoim komputerze, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Nie są jednak przetwarzane ani przechowywane za ich pomocą Twoje dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na dopasowanie Strony internetowej do Twoich potrzeb, dostosowanie informacji zawartych na Stronie internetowej do Twoich zainteresowań i tworzenie statystyk. Informacje te nie pozwalają na identyfikację Ciebie jako indywidualnego użytkownika Strony internetowej.Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookies były wykorzystywane w powyższym celu w chwili, gdy korzystasz ze Strony internetowej, wyjaśniamy, że posiadasz możliwość skonfigurowania ustawień używanej przeglądarki internetowej tak, aby przechowywanie wymienionych informacji o Tobie w pamięci komputera nie było możliwe. W każdej chwili możesz je także usunąć ręcznie. Szczegółową instrukcję postępowania w tym zakresie znajdziesz na stronie internetowej producenta przeglądarki internetowej, z której korzystasz.Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji w ramach naszej Strony internetowej.
Pragniemy wyjaśnić, że zapisując się za pośrednictwem Strony internetowej do naszego newslettera albo nawiązując z nami kontakt poprzez zamieszczony na Stronie internetowej formularz, adres e-mail lub numer telefonu w celu złożenia zamówienia na nasze produkty lub usługi, zostaniesz poproszony m.in. o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu. Informacje te będą stanowiły Twoje dane osobowe.
Dane osobowe, które nam przekażesz i na których przetwarzanie wyrazisz zgodę, będą przetwarzane przez nas wyłącznie w zakresie udzielonej przez Ciebie zgody lub w celu dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a nami będą wykorzystane przez nas wyłącznie w celu zapewnienia właściwego poziomu świadczonych przez nas na Twoją rzecz usług. Co więcej, posiadasz prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o sobie i Twoich danych osobowych. W każdej chwili za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie internetowej, mailowo lub telefonicznie możesz skontaktować się z nami i dowiedzieć się o tym jakie informacje o Tobie lub dane osobowe zostały nam przez Ciebie przekazane. Jednocześnie możesz sprostować te informacje i dane, jeżeli uległy zmianie lub są nieprawidłowe, albo zażądać usunięcia przekazanych nam informacji i danych osobowych, cofając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie.
Pragniemy zapewnić Cię, że żadne informacje o Tobie i dane osobowe nie są przez nas przekazywane osobom trzecim, a jedynie wykorzystywane przez nas dla własnych celów, a więc dla realizacji na Twoją rzecz usług i zamówień, obsługi Strony internetowej oraz ze względów marketingowych. W ramach realizowania zamówień oraz korzystania przez Ciebie z naszych usług, powierzamy częściowo zlecenia podwykonawcom, którzy otrzymują tylko te dane, które są wymagane do realizacji zlecenia i wykorzystują je tylko w celu wykonania zlecenia.
Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby chronić Twoje dane osobowe i wymagamy tego samego od wszystkich stron trzecich, które przetwarzają takie dane w naszym imieniu. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym, zmianę lub nienależyte wykorzystanie danych, oraz jest udzielany naszym pracownikom wyłącznie na zasadzie udostępniania niezbędnych informacji.
Będziemy się z Tobą kontaktować wyłącznie w taki sposób, jaki będzie niezbędny dla realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia na produkt albo usługę, za pomocą poczty elektronicznej albo telefonicznie. Jeżeli zapiszesz się na newsletter, będziesz otrzymywać od nas zamówione informacje drogą mailową. Jeżeli nie złożysz żadnego zamówienia na produkt lub usługę albo nie zamówisz newslettera, wówczas nie będziesz otrzymywał od nas żadnych prób bezpośredniego kontaktu.
Informujemy jednocześnie, że nie ponosimy odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Ciebie dzięki linkom umieszczonym na Stronie internetowej, jak i tych, które umieszczają linki do naszej Strony internetowej.
Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulec zmianom. Zostaniesz o nich poinformowany z wyprzedzeniem na naszej Stronie internetowej. Udostępnianie przez Ciebie na naszą rzecz danych osobowych oznacza jednoczesną akceptację niniejszej Polityki prywatności. Jeśli posiadasz dodatkowe pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami listownie na adres al. Rzeczypospolitej 27/68 02-972 Warszawa lub telefonicznie pod numerem 663-586-553.